Народний контроль

СКЛАД «НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ» ГРОМАДИ СЕЛИЩА ГОГОЛЕВЕ (2015)

1. Радченко Василь Митрофанович                               (096) 529-84-60

2. Солод Віра Іванівна                                                      (066) 461-48-35

3. Фесенко Наталія Миколаївна                                      (099) 336-77-02

4. Ковнір Олександр Сергійович                                     (095) 530-42-97

5. Сергієнко Оксана Василівна                                       (050) 773-86-87

6. Горбань Тетяна Іванівна                                              (095) 745-57-37

7. Заріцька Яна Миколаївна                                            (066) 934-22-27

8. Вишар Наталія Володимирівна                                   (099) 768-87-67

9. Охріменко Ольга Михайлівна                                      (099) 032-46-27

10. Полєков Микола Вікторович                                  (099) 048-19-87      - голова

11. Кулаженко Віктор Миколайович                                 (099) 483-78-34      (068) 223-05-20

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Гоголівської     селищної      ради

від    27   листопада   2015   року

(підпис) В.В.Оришич

ПОЛОЖЕННЯ ПРО "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" ГРОМАДИ СЕЛИЩА ГОГОЛЕВЕ (2015)

1. Загальні положення

1.1. «Народний контроль» громади селища Гоголеве (далі – «Народний контроль») є контролюючим органом громади селища Гоголеве над діями Гоголівської селищної ради та її структурними підрозділами і комунальними підриємствами і підзвітний громаді селища Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області.

1.2. «Народний контроль» у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим положенням, а також рішеннями громади селища Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. До складу «Народного контролю» входять жителі селища Гоголеве, які мають освіту та професійні знання та навики з ведення бухгалтерського обліку, економічного та фінансового аналізу, фінансиста, діловода, інженера-будівельника, юриста, землевпорядника, тощо і які не є родичами селищного голови, місцевих депутатів та працівників Гоголівської селищної ради.

1.4. «Народний контроль» координує свою діяльність з громадою селища Гоголеве та органом місцевого самоврядування.

1.5. «Народний контроль» є громадським контролюючим органом.

2. Основні завдання та функції «Народного контролю»

2.1. Основним завданням «Народного контролю» є забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері громадського фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства Гоголівською селищною радою та іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, комунальної форми власності, які отримують кошти з місцевого бюджету та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому; інформування громади селища щодо діяльності Гоголівської селищної ради.

2.2.1. «Народний контроль», відповідно до завдань, покладених на нього громадою, виконує такі функції: організовує роботу громадян, що входять до складу «Народного контролю» щодо виконання ними основних завдань, поставлених керівництвом даного контролюючого органу громади селища Гоголеве, узагальнює результати документальних ревізій та перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляє про них відповідні органи.

2.2.2. Організовує і здійснює громадський фінансовий контроль:

- проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання громадських та державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

2.2.3. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування.

2.2.4. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства:

- передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції;

- здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та громаді селища Гоголеве;

- готує і подає до громади селища Гоголеве та відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних та громадських фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому.

2.2.5. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків. Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення.

2.2.6. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду.

2.2.7. Інформує громадськість через соціальні мережі, інформаційні дошки та на сходках громади про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни.

2.3. «Народний контроль» не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених громадою селища Гоголеве та законодавством України.

3. Права «Народного контролю»

3.1. «Народний контроль», відповідно до покладених на нього завдань, а також через його склад громадян, має право:

3.1.1. Проводити в порядку, визначеному законодавством, ревізії та перевірки фінансових і бухгалтерських документів, звітів, кошторисів, розрахунків та інших документів, що підтверджують надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей, у передбачених законодавством випадках - документів, що підтверджують цільове використання коштів, які залишилися в розпорядженні господарюючих суб'єктів у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

3.1.2. Проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки за дорученням громади селища Гоголеве.

3.1.3. Безперешкодного доступу працівників на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою.

3.1.5. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або перевіряються, проведення, інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, фінансових зобов'язань, копіювати необхідні документи.

3.1.6. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців міністерств, інших органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

3.1.7. Проводити в установленому порядку на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснювали операції та розрахунки з об'єктом, що ревізується або перевіряється, зустрічні перевірки здійснених між ними операцій та розрахунків.

3.1.8. Звертатися в разі необхідності до інших органів державного контролю з питань проведення спільних перевірок у межах повноважень, визначених законодавством.

3.1.9. Одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб підприємств, установ та організацій, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення ревізій та перевірок.

3.1.10. Пред'являти у межах своєї компетенції керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, що ревізуються або перевіряються, обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень.

3.1.11. Порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до встановленої законом відповідальності винних у порушеннях осіб.

3.1.12. Робити запити та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на «Народний контроль» завдань і повноважень.

4. Керівництво «Народного контролю»

4.1. «Народний контроль» очолює голова, який призначається на посаду більшістю голосів на черговому зібранні громади селища Гоголеве і оформляється відповідним протоколом зібрання громади селища Гоголеве.

4.2. Голова «Народного контролю» має заступників, у тому числі першого та другого, яких за його поданням затверджують голосуванням більшість жителів селища Гоголеве. Розподіл обов'язків між заступниками голови проводиться безпосередньо головою «Народного контролю».

4.3. У разі відсутності голови «Народного контролю» його функції виконує перший заступник, а при неможливості виконання і ним обов'язків - другий його заступник.

4.4. Голова «Народного контролю» або його заступники за результатами ревізій та перевірок приймають рішення про застосування важелів впливу громади на селищного голову Гоголівської селищної ради або її службовців (посадових осіб).

4.5. Голова «Народного контролю»:

4.5.1. Спрямовує діяльність даного контролюючого органу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на «Народний контроль» завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності своїх заступників та інших осіб даного органу.

4.5.2. Затверджує граничну чисельність та контролюює їх роботу.

4.5.3. Звертається до громади селища Гоголеве з ціллю висвітлити результати перевірки діяльності Гоголівської селищної ради.

4.5.4. Розглядає скарги громадян селища Гоголеве на дії службовців (посадових осіб) Гоголівської селищної ради.

4.5.5. У разі необхідності направляє відповідним контрольно-ревізійним управлінням та іншим слідчим органам інформацію-прохання на здійснення ними документальних перевірок та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

4.6. Інформація про результати проведених «Народним контролем» ревізій та перевірок, адресовані до центральних і місцевих органів державної влади, як правило, підписується головою «Народного контролю» і надсилається за призначенням.

4.7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції «Народного контролю», обговорення найважливіших напрямів його діяльності в «Народному контролі» утворюється активна група у складі голови «Народного контролю» та його заступників, якій щодо поточних питань діяльності Гоголівської селищної ради підзвітний діючий селищний голова.

5. Правовий захист осіб «Народного контролю»

5.1. Посадові особи «Народного контролю» є представниками громади селища Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області.

Законні вимоги посадових осіб «Народного контролю» є обов'язковими для виконання посадовими особами та селищним головою Гоголівської селищної ради, що ревізуються або перевіряються.

5.2. Втручання в діяльність посадових осіб «Народного контролю», здійснення перешкод та недопущення до перевірки тягне за собою відповідальність, передбачену громадою селища Гоголеве.

5.3. Посадова особа «Народного контролю» при виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом загромади. Усі посадові особи «Народного контролю» підлягають обов’язковому опитуванню щодо предмету наявності в них родинних зв’язків з селищним головою, службовцями та місцевими депутатами Гоголівської селищної ради.

5.2. Гранична чисельність даного контролюючого органу не обмежується селищним головою, але визначається громадою селища Гоголеве на першому із його зібрань.

________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Гоголівської     селищної      ради

від    27   листопада   2015   року

(підпис)  В.В.Оришич

ПРАВИЛА ВІДБОРУ ЧЛЕНІВ "НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ" ДО ЙОГО СКЛАДУ З ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА ГОГОЛЕВЕ (2015)

 1. Проводиться роз’яснювальна робота серед місцевого населення про необхідність створення «Народного контролю», як контролюючого органу громади селища Гоголеве за діями місцевої влади.
 2. Здійснюється збір пропозицій від населення селища Гоголеве щодо обрання до «Народного контролю» осіб, які бажають ввійти до його складу. Шляхи збору інформації:   розповсюдження оголошень-листівок;   усні роз'яснення місцевому населенню;   використання соціальних мереж в Інтернеті.
 3. Формується загальний перелік запропонованих кандидатів до складу «Народного контролю» з жителів селища Гоголеве
 4. На зібранні громади селища Гоголеве заслуховується і обговорюється кожний із запропонованих кандидатів до складу «Народного контролю».
 5. Кожний кандидат до складу «Народного контролю» зобов’язаний особисто повідомити громаді селища Гоголеве про бажання брати участь в роботі даного контролюючого органу або ж бере самовідвід. Він обов’язково особисто підтверджує факт відсутності в нього прямих родинних зв’язків та інших обставин, які б могли мати вплив в майбутньому на прийняття ним рішень.
 6. Здійснюється голосування по кожному кандидату і простою більшістю голосів обираються члени «Народного контролю».
 7. Кожний член «Народного контролю» обіцяє громаді чесно, порядно та сумлінно виконувати свої обов’язки та стояти на захисті інтересів громади селища Гоголеве.
 8. Інформація про перелік жителів селища Гоголеве, що обрані до складу «Народного контролю», в письмовому вигляді в місцях інформування та через веб-сторінку Гоголівської селищної ради доводиться до місцевого населення.
 9. Селищний голова видає відповідне посвідчення кожному обраному члену «Народного контролю» в триденний термін після надання ним власного фото розміром 4х6 см.
 10. Термін дії посвідчень не може перевищувати термін повноважень діючого селищного голови та місцевого депутатського корпусу Гоголівської селищної ради.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

СКЛАД «НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ» ГРОМАДИ СЕЛИЩА ГОГОЛЕВЕ (2020)

1. Солод Віра Іванівна                                                (066) 46-14-835      (Гоголеве)        - голова

2. Мирошніченко Віра Андріївна                                     (050) 97-87-899     (Устивиця)

3. Олефіренко Наталія Миколаївна                                  (050) 93-21-026     (Гоголеве)

4. Скуйбіда Галина Григорівна                                        (099) 60-81-069     (Устивиця)

5. Пархоменко Яна Ігорівна                                            (099) 54-46-464     (Гоголеве)

6. Чех Марія Михайлівна                                                (095) 76-76-004     (Устивиця)

7. Нечаєва Олена Володимирівна                                   (098) 83-38-876     (Гоголеве)

8. Бич Микола Григорович                                              (050) 76-54-293     (Устивиця)

9. Зінченко Антоніна Олексіївна                                      (066) 83-19-431     (Гоголеве)

10. Огреба Ольга Григорівна                                           (099) 41-76-213     (Устивиця)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Гоголівської селищної ради

від 26 лютого 2020 року

(підпис) В.В.Оришич

ПОЛОЖЕННЯ ПРО "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" ГОГОЛІВСЬКОЇ ОТГ (2020)

1. Загальні положення

1.1. «Народний контроль» громади Гоголівської ОТГ (далі – «Народний контроль») є контролюючим органом об'єднаної громади над діями Гоголівської селищної ради та її структурними підрозділами і комунальними підриємствами і підзвітний Гоголівській ОТГ Великобагачанського району Полтавської області.

1.2. «Народний контроль» у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим положенням, а також рішеннями Гоголівської ОТГ Великобагачанського району Полтавської області та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. До складу «Народного контролю» входять жителі селища Гоголеве та сіл Устивиця, Псільське, Грянчиха, Дакалівка, Підлуки, які мають освіту та професійні знання та навики з ведення бухгалтерського обліку, економічного та фінансового аналізу, фінансиста, діловода, інженера-будівельника, юриста, землевпорядника, тощо і які не є родичами селищного голови, місцевих депутатів та працівників Гоголівської селищної ради.

1.4. «Народний контроль» координує свою діяльність з Гоголівською ОТГ та органом місцевого самоврядування.

1.5. «Народний контроль» є громадським контролюючим органом.

2. Основні завдання та функції «Народного контролю»

2.1. Основним завданням «Народного контролю» є забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері громадського фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства Гоголівською селищною радою та іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, комунальної форми власності, які отримують кошти з місцевого бюджету та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому; інформування громади селища щодо діяльності Гоголівської селищної ради.

2.2.1. «Народний контроль», відповідно до завдань, покладених на нього громадою, виконує такі функції: організовує роботу громадян, що входять до складу «Народного контролю» щодо виконання ними основних завдань, поставлених керівництвом даного контролюючого органу громади селища Гоголеве, узагальнює результати документальних ревізій та перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляє про них відповідні органи.

2.2.2. Організовує і здійснює громадський фінансовий контроль:

- проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання громадських та державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

2.2.3. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування.

2.2.4. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства:

- передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції;

- здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та громаді селища Гоголеве;

- готує і подає до громади селища Гоголеве та відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних та громадських фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому.

2.2.5. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків. Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення.

2.2.6. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду.

2.2.7. Інформує громадськість через соціальні мережі, інформаційні дошки та на сходках громади про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни.

2.3. «Народний контроль» не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених громадою селища Гоголеве та законодавством України.

3. Права «Народного контролю»

3.1. «Народний контроль», відповідно до покладених на нього завдань, а також через його склад громадян, має право:

3.1.1. Проводити в порядку, визначеному законодавством, ревізії та перевірки фінансових і бухгалтерських документів, звітів, кошторисів, розрахунків та інших документів, що підтверджують надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей, у передбачених законодавством випадках - документів, що підтверджують цільове використання коштів, які залишилися в розпорядженні господарюючих суб'єктів у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

3.1.2. Проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки за дорученням громади селища Гоголеве.

3.1.3. Безперешкодного доступу працівників на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою.

3.1.5. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або перевіряються, проведення, інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, фінансових зобов'язань, копіювати необхідні документи.

3.1.6. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців міністерств, інших органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

3.1.7. Проводити в установленому порядку на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснювали операції та розрахунки з об'єктом, що ревізується або перевіряється, зустрічні перевірки здійснених між ними операцій та розрахунків.

3.1.8. Звертатися в разі необхідності до інших органів державного контролю з питань проведення спільних перевірок у межах повноважень, визначених законодавством.

3.1.9. Одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб підприємств, установ та організацій, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення ревізій та перевірок.

3.1.10. Пред'являти у межах своєї компетенції керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, що ревізуються або перевіряються, обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень.

3.1.11. Порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до встановленої законом відповідальності винних у порушеннях осіб.

3.1.12. Робити запити та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на «Народний контроль» завдань і повноважень.

4. Керівництво «Народного контролю»

4.1. «Народний контроль» очолює голова, який призначається на посаду більшістю голосів на черговому зібранні громади селища Гоголеве і оформляється відповідним протоколом зібрання громади селища Гоголеве.

4.2. Голова «Народного контролю» має заступників, у тому числі першого та другого, яких за його поданням затверджують голосуванням більшість жителів селища Гоголеве. Розподіл обов'язків між заступниками голови проводиться безпосередньо головою «Народного контролю».

4.3. У разі відсутності голови «Народного контролю» його функції виконує перший заступник, а при неможливості виконання і ним обов'язків - другий його заступник.

4.4. Голова «Народного контролю» або його заступники за результатами ревізій та перевірок приймають рішення про застосування важелів впливу громади на селищного голову Гоголівської селищної ради або її службовців (посадових осіб).

4.5. Голова «Народного контролю»:

4.5.1. Спрямовує діяльність даного контролюючого органу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на «Народний контроль» завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності своїх заступників та інших осіб даного органу.

4.5.2. Затверджує граничну чисельність та контролюює їх роботу.

4.5.3. Звертається до громади селища Гоголеве з ціллю висвітлити результати перевірки діяльності Гоголівської селищної ради.

4.5.4. Розглядає скарги громадян селища Гоголеве на дії службовців (посадових осіб) Гоголівської селищної ради.

4.5.5. У разі необхідності направляє відповідним контрольно-ревізійним управлінням та іншим слідчим органам інформацію-прохання на здійснення ними документальних перевірок та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

4.6. Інформація про результати проведених «Народним контролем» ревізій та перевірок, адресовані до центральних і місцевих органів державної влади, як правило, підписується головою «Народного контролю» і надсилається за призначенням.

4.7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції «Народного контролю», обговорення найважливіших напрямів його діяльності в «Народному контролі» утворюється активна група у складі голови «Народного контролю» та його заступників, якій щодо поточних питань діяльності Гоголівської селищної ради підзвітний діючий селищний голова.

5. Правовий захист осіб «Народного контролю»

5.1. Посадові особи «Народного контролю» є представниками громади селища Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області.

Законні вимоги посадових осіб «Народного контролю» є обов'язковими для виконання посадовими особами та селищним головою Гоголівської селищної ради, що ревізуються або перевіряються.

5.2. Втручання в діяльність посадових осіб «Народного контролю», здійснення перешкод та недопущення до перевірки тягне за собою відповідальність, передбачену громадою селища Гоголеве.

5.3. Посадова особа «Народного контролю» при виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом загромади. Усі посадові особи «Народного контролю» підлягають обов’язковому опитуванню щодо предмету наявності в них родинних зв’язків з селищним головою, службовцями та місцевими депутатами Гоголівської селищної ради.

5.2. Гранична чисельність даного контролюючого органу не обмежується селищним головою, але визначається громадою селища Гоголеве на першому із його зібрань.

________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Гоголівської селищної ради

від 26 лютого 2020 року

(підпис)  В.В.Оришич

ПРАВИЛА ВІДБОРУ ЧЛЕНІВ "НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ" ДО ЙОГО СКЛАДУ З ЖИТЕЛІВ ГОГОЛІВСЬКОЇ ОТГ (2020)

 1. Проводиться роз’яснювальна робота серед місцевого населення про необхідність створення «Народного контролю», як контролюючого органу громади селища Гоголеве за діями місцевої влади.
 2. Здійснюється збір пропозицій від населення селища Гоголеве щодо обрання до «Народного контролю» осіб, які бажають ввійти до його складу. Шляхи збору інформації:   розповсюдження оголошень-листівок;   усні роз'яснення місцевому населенню;   використання соціальних мереж в Інтернеті.
 3. Формується загальний перелік запропонованих кандидатів до складу «Народного контролю» з жителів селища Гоголеве
 4. На зібранні громади селища Гоголеве заслуховується і обговорюється кожний із запропонованих кандидатів до складу «Народного контролю».
 5. Кожний кандидат до складу «Народного контролю» зобов’язаний особисто повідомити громаді селища Гоголеве про бажання брати участь в роботі даного контролюючого органу або ж бере самовідвід. Він обов’язково особисто підтверджує факт відсутності в нього прямих родинних зв’язків та інших обставин, які б могли мати вплив в майбутньому на прийняття ним рішень.
 6. Здійснюється голосування по кожному кандидату і простою більшістю голосів обираються члени «Народного контролю».
 7. Кожний член «Народного контролю» обіцяє громаді чесно, порядно та сумлінно виконувати свої обов’язки та стояти на захисті інтересів громади селища Гоголеве.
 8. Інформація про перелік жителів селища Гоголеве, що обрані до складу «Народного контролю», в письмовому вигляді в місцях інформування та через веб-сторінку Гоголівської селищної ради доводиться до місцевого населення.
 9. Селищний голова видає відповідне посвідчення кожному обраному члену «Народного контролю» в триденний термін після надання ним власного фото розміром 4х6 см.
 10. Термін дії посвідчень не може перевищувати термін повноважень діючого селищного голови та місцевого депутатського корпусу Гоголівської селищної ради.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Календар свят України. Мова ділового спілкування

Логін: *

Пароль: *